صفحه اصلی > اخبار & دانش > محتوای

Poliimmide روش دی Sintesi در Polvere

Oct 12, 2015

Molti diversi tipi دی poliimmide ایل mercato شکل امور خارجه ایل mercato almeno 50 درجه più لا differenza più importante شکل l'uso دی materiali sintetici، ای utilizzare سازمان ملل blocco دی ibrido الکترونیک altre tecnologie، در هر ottenere ایل tipo desiderato.
Sintesi poliimmide fondamentalmente utilizzando ایل روش دی soluzione policondensazione = utilizzando una sintesi در موعد fasi لا پریما دی acido poliammide sintetica در poliimmide immide دی nuovo. Mentre passo سازمان ملل متحد در مفردات salvare e نخست سرعت دی کارشناسی ارشد لو prestazioni generali دی prodotti sarà ridotto، raramente usata.
Attualmente سول روش دی sintesi polvere دی resina پی mercato لا principale differenza ها processo immidizzazione، diviso علت categorie: immidizzazione chimica immidizzazione termica.
PI100 2 (etere tipo anidride) شکل tipico روش immidizzazione chimica ایل پریمو acido poliammidico sintetico più agente chiude، catalizzatori، precipitazione simili الکترونیکی. Prodotti direttamente سو polvere quella، quindi asciugare.
PI00 1 (tipo eterociclico) شکل caldo immide در polvere ایل پریمو acido poliammidico sintetico più لا quantità دی catalizzatore، پزشکان precipitanti o disidratazione calore. Fuori دلال نائب polvere grossolana، dopo l'essiccazione لا polverizzazione può.
ایل principale motivo دی polvere poliimmide stampata appare dopo سازمان ملل متحد certo punto fiocco rosso شکل:
1. iminated ragioni ناقص qualche acido poliammico غیر immidizzati شکل avvolto all'interno، produrre immidizzazione، ولتا آگهی دیگر دمای e altri fenomeni دی reticolazione؛
2. Alcuni دی polvere grossolana پی avvolto چه قسمت تغییر دل, il diventa انتشار گزارش آگهی گاز آلتا temperatura، l'effetto دی lisi در پی generato (questo شکل il motivo principale molti esperti credono).
Quando من prodotti دی trasformazione materiale puro questi علت fattori sulle proprietà meccaniche دل prodotto شکل غیر گراند، کارشناسی ارشد در avere سازمان ملل impatto سو سازمان ملل گران شماره سریال دی materiali compositi، effetto disperdente شکل il fattore più importante. Così dopo حقیقت نمایش آگهی esempio 100 maglia o più، چه possono sbarazzarsi دی questi fattori علت.